អត្ថបទ​ដែល​បានបង្ហាញ​នៅ​ការប្រជុំ​លើកទី៦ (ហ្សាម៉ាន់)

សូមចុចលើ តំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយក ព្រឹត្តិការណ៍បើទូលាយ – ស្លាយបទបង្ហាញ

រូបភាពពី៖ http://ustalkshare.wordpress.com/2012/02/23/open-event-infograph/

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001267733789 Lao Sopheak on Facebook

  នេះជាឯកសារ ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញ កាលពីថ្ងៃ ទី ១៩ កុម្ភៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman!… នរណាមិនចង់ សូមចូលទាញយក

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000212088648 ងួន សុចិត្រ on Facebook

  ញុំសូមដាក់លើ blogញុំដែរបានអត់

  • http://www.sombokit.com សំបុកអាយធី

   បាទ! តាមសម្រួល!

 • http://www.used.webuda.com saykuong

  មានអត្តបទដែលនាយាយពីការបង្កើតfondអក្សរទេដែលស្ថិតនៅជំពូក៥នា

  • http://www.sombokit.com សំបុកអាយធី

   មានតើ! អាចទាញយកបាន នៅត្រង់ Menu ឈ្មោះ អត្ថបទ​ដែល​បានបង្ហាញ​នៅ​ការប្រជុំ​លើកទី៦ (ហ្សាម៉ាន់) http://www.sombokit.com/slide-for-presentation-on-6th-at-zaman/

 • http://angkordl.com រ៉ា

  បងភ័ក្រ្ក ខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងវែបសាយថ៌ខ្ញុំហើយណា

  • http://www.sombokit.com សំបុកអាយធី

   បាទ!តាមសម្រួលចុះ!

  • http://www.google.com/ Delores

   Your psoitng really straightened me out. Thanks!

Scroll To Top