អត្ថបទ​ដែល​បានបង្ហាញ​នៅ​ការប្រជុំ​លើកទី៦ (ហ្សាម៉ាន់)

សូមចុចលើ តំណភ្ជាប់ដើម្បីទាញយក ព្រឹត្តិការណ៍បើទូលាយ – ស្លាយបទបង្ហាញ

រូបភាពពី៖ http://ustalkshare.wordpress.com/2012/02/23/open-event-infograph/

8 មតិ

  1. នេះជាឯកសារ ដែលបានធ្វើបទបង្ហាញ កាលពីថ្ងៃ ទី ១៩ កុម្ភៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman!… នរណាមិនចង់ សូមចូលទាញយក

  2. ញុំសូមដាក់លើ blogញុំដែរបានអត់

  3. មានអត្តបទដែលនាយាយពីការបង្កើតfondអក្សរទេដែលស្ថិតនៅជំពូក៥នា

  4. បងភ័ក្រ្ក ខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុងវែបសាយថ៌ខ្ញុំហើយណា

Leave a Reply