រៀនបង្កើតចលនា

កម្មវិធី Photo Slideshow កំពូល​ទាំង​ ១០

Photo ឬ​រូប​ថត របស់​លោកអ្នក​ បាន​បង្ហាញ​ប្រាប់​អំពី​រឿងរ៉ាវ​ផ្សេងៗ ទាំង​ភាព​សប្បាយ​ រីករាយ សំណើច កំសត់ ឈឺផ្សារ​ ខ្លោច​ចិត្ត​ អាណិត …

អានបន្ត »

របៀបប្រើប្រាស់ Code Snippet ក្នុង Flash CS5.5

លោកអ្នក​​ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ និងសិក្សាអំពី Adobe Flash CS5 ពិតជាធ្លាប់លឺ ឬចង់ដឹងពីមុខងារពិសេសៗ របស់វាជាមិនខាន។  Codesnippet គឺជាមុខងារ​ជំនួយ​ដ៏ពិសេសមួយ​ …

អានបន្ត »

របៀប​បង្កើត​ចលនាតាមការ​គូស​ ជាមួយ Adobe Flash

បន្ថែមថ្មីទៀតហើយ ជាមួយសំបុកអាយធីនូវអត្ថបទបែបអនុវត្តន៍ដោយប្រើប្រាស់ Adobe Flash ។ ការបង្ហាញជូនថ្មីនេះ សំបុកអាយធី សូមបង្ហាញពីការបង្កើតចលនាតាមការគូសវាសរបស់អ្នក ដូចជាការប្រើប្រាស់ Pen …

អានបន្ត »

រៀនបង្កើត​ចលនា​កម្រិតដំបូង ជាមួយ Flash

ដោយមានសំណូមពរពីម្ចាស់វ៉ិបសាយ www.mydoc4u.com សំបុកអាយធី បានរៀបចំអត្ថបទមួយ បង្ហាញជូនលោកអ្នកពីការធ្វើ ឬបង្កើតចលនា ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Flash CS5 …

អានបន្ត »