ទាញ​យក​ Pagination PSD Files ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

ជាទូទៅ សម្រាប់​ការរចនា​ប្លក់ ឬគេហទំព័រ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ប្រកាស ឬអត្ថបទ​ច្រើន​នៅ​ទំព័រ​តែមួយ លោកអ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​បង្កើត​ជា Pagination ក្នុង​ការ​បែង​ចែក​ទំព័រ​ជា​ផ្នែកៗ ។ យ៉ាងណា​មិញ​ការ​រចនា Pagination ជា​ការ​ទាក់ទាញ​មួយ ឲ្យ​សមស្រប​ទៅនឹង​ទំព័រ នៃ​ប្លក់ ឬគេហទំព័រ​លោកអ្នក​ផងដែរ ។ ខាងក្រោម​នេះ សំបុកអាយធី បាន​ជ្រើសរើស Pagination ទាំង ៩ មក​ដាក់​បង្ហាញ ហើយ​លោកអ្នក​អាច​ទាញយក​បាន​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ​ ។

១. Sleek Pagination

1.Sleek_Pagination

២. Pagination

2.Pagination

៣. 3D Pagination and Buttons

3.3D Pagination and Buttons

៤. New Sleek Pagination

4.New Sleek Pagination

៥. Free PSD Source

5.Free PSD Source

៦. Awesome Pagination Styles

6.Awesome Pagination Styles

៧. Simple Page Navigation Buttons

7.Simple Page Navigation Buttons

៨. Pagination Tumblr

8.Pagination Tumblr

៩. Web Elements

9.Web Elements

មាន ១មតិ

  1. សួស្តីបង ! សូមជួយបង្ហាញពីរបៀបរចនា Logo ផង ។ អរគុណទុកជាមុន

Leave a Reply