ស្វែងយល់ពីការប្រើ Legend និង filedset tag នៅក្នុង HTML

ការប្រើប្រាស់ tag ក្នុង HTML មានច្រើនប្រភេទ តាម​តម្រូវការ​ការងារ​របស់អ្នក។ យ៉ាងណាមិញ Legend និង fieldset tag គឺអាចយក​មកប្រើសម្រាប់​ចាប់​យក​ធាតុទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា ចូល​ក្នុង Form តែមួយ។

—————————————

សូមមើលកូដ

<form>
<fieldset>
<legend>ទំនាក់ទំនងយើង:</legend>
ឈ្មោះ: <input type="text" /><br />
សារអេឡិចត្រូនិច: <input type="text" /><br />
ថ្ងៃខែកំណើត <input type="text" />
</fieldset>
</form>

លទ្ធផល

ទំនាក់ទំនងយើង:

ឈ្មោះ:

សារអេឡិចត្រូនិច:

ថ្ងៃខែកំណើត

អានថែមទៀត

រៀនបង្កើត​ចលនា​កម្រិតដំបូង ជាមួយ Flash

ដោយមានសំណូមពរពីម្ចាស់វ៉ិបសាយ www.mydoc4u.com សំបុកអាយធី បានរៀបចំអត្ថបទមួយ បង្ហាញជូនលោកអ្នកពីការធ្វើ ឬបង្កើតចលនា ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Flash CS5 ក្នុងកម្រិតដំបូងៗ។ តោះ! សូមចាបើផ្តើមសាកល្បងជាមួយសំបុកអាយធី ពីវិធីធ្វើឲ្យប្រអប់ មានចលនា៖ …

7 មតិ

  1. សម្រាប់អ្នករៀន HTML កម្រិតដំបូង

  2. ចាំថែមជូនមួយទៀតចឹង

  3. ថែមជូនឱ្យច្រើនម៉ោ បង

  4. សុំទោស​ហេតុ​អ្វី​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ចែក​ចាយ​អត្ថបទ​នេះ​បាន?​

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.